Niezbędnik kursanta - Jak wygląda egzamin na Prawo Jazdy

Podstawą do uzyskania prawa jazdy jest uzyskanie pozytywnych wyników z egzaminu teoretycznego i praktycznego.

Egzamin teoretyczny

Egzamin teoretyczny na prawo jazdy kategorii B, przeprowadzany jest w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego przez egzaminatora WORD. Pozytywny wynik egzaminu teoretycznego jest koniecznym warunkiem umożliwiającym do przystąpienia egzaminu praktycznego.

Rozpoczyna się on od sprawdzenia tożsamości uczestników oraz zgodności danych osobowych w dowodzie osobistym, paszporcie lub karcie pobytu z danymi zawartymi w systemie komputerowym WORDu i na liście osób zakwalifikowanych oraz przydziela egzaminowanym osobom stanowiska komputerowe, podając ich numer.

Egzaminator wyjaśnia szczegółowe zasady egzaminu, podając:

 • zakres, formę i czas trwania,
 • kryteria oceny egzaminu,
 • sposób udzielania odpowiedzi i dokonywania poprawek,
 • informację o zakazie posługiwania się wszelkimi pomocami (np. ściągami) bądź opuszczania sali bez zgody egzaminatora pod rygorem przerwania egzaminu oraz uzyskania wyniku negatywnego.

Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie testu z użyciem komputerowego programu egzaminacyjnego i sprzętu w postaci komputera.. Egzamin polega na udzieleniu poprawnych odpowiedzi na 32 pytania wylosowane przez system komputerowy. Udzielenie odpowiedzi na pytanie zawarte w teście, polega na wyborze prawidłowej odpowiedzi z pośród propozycji oznaczonych TAK lub NIE oraz literami A,B,C. Jest to test jednokrotnego wyboru. Błędem jest wybór niewłaściwej odpowiedzi lub nie udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie.

Egzamin teoretyczny trwa 25 minut.

Zakres egzaminu:

Egzamin teoretyczny jest przeprowadzany przy pomocy komputera i urządzenia egzaminacyjnego oraz wskazaniu prawidłowej odpowiedzi na wyświetlane pytanie, zawarte w katalogu pytań w czasie rzeczywistym. Oznacza to że na każde pytanie, osobie egzaminowanej przysługuje odpowiedni czas w zależności od stopnia trudności pytania.

Część teoretyczna egzaminu obejmuje:

 • 20 pytań z wiedzy podstawowej w tym:
  • 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • 4 pytania o małym znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 • 12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy w tym:
  • 6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego
  • 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego
  • 2 pytania o małym znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego
  Każde pytanie posiada jedna prawidłową odpowiedź i jest odpowiednio punktowane wg wzoru:
  • 1 punkt za pytanie o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego
  • 2 punkty za pytanie o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego
  • 3 punkty za pytanie o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego

Osoba egzaminowana może poprawić wybraną odpowiedź, ale tylko do momentu zatwierdzenia tego pytania i przejścia do następnego pytania lub do chwili zakończenia czasu przeznaczonego na to pytanie. Całkowita suma punktów możliwych do zdobycia w części teoretycznej egzaminu wynosi 74 punkty. Osoba egzaminowana uzyskuje pozytywny wynik egzaminu jeśli uzyska co najmniej 68 punktów.

Osoba egzaminowana może podejść do egzaminu w zakresie więcej niż jednej kategorii, pod warunkiem spełnienia określonych wymogów - wtedy egzamin zostaje przedłużony o 25 minut dla każdej kolejnej kategorii.

Przez cały czas trwania egzaminu, na ekranie monitora pokazywany jest czas, jaki pozostał do końca testu. Są także widoczne pola z numerami pytań. Pola pytań, na które udzielone zostały odpowiedzi zmieniają kolor z białego na czarny.

Po zakończeniu egzaminu, jego wyniki są przesyłane do biura obsługi WORDu, a osoby, które zdały egzamin z wynikiem pozytywnym, oczekują na egzamin praktyczny.

Egzamin praktyczny

Egzamin praktyczny odbywa się w pojeździe specjalnie oznakowanym, wyposażonym w dodatkowy pedał hamulca dla egzaminatora oraz kamerę rejestrującą przebieg egzaminu.

Egzamin praktyczny składa się z dwóch części:

CZĘŚĆ I - jest przeprowadzana na placu manewrowym i obejmuje sprawdzenie umiejętności wykonywania podstawowych manewrów i poruszania się pojazdem.

Zadania egzaminacyjne na prawo jazdy kategorii B na placu manewrowym:

 1. Przygotowanie pojazdu do jazdy. Sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych za bezpieczeństwo jazdy - osoba egzaminowana musi sprawdzić:
  • Poziom oleju w silniku,
  • Poziom płynu chłodzącego,
  • Poziom płynu hamulcowego,
  • Poziom płynu w spryskiwaczach,
  • Działanie sygnału dźwiękowego,
  • Działanie świateł zewnętrznych pojazdu.
 2. Właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówków, zapięcie pasów bezpieczeństa
  • w lewym lusterku kierowca powinien widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem,
  • w prawym lusterku kierowca powinien widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem,
  • zagłówki powinny być ustawione na wysokości głowy
 3. Upewnienie się o możliwości jazdy
  • wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym, ocena sytuacji wokół pojazdu.
 4. Płynne ruszenie samochodem
  • opuszczenie dźwigni hamulca awaryjnego,
  • łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika.
 5. Płynna jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu (w czasie jazdy obserwacja toru jazdy samochodu przez tylną szybę pojazdu i lusterka)
  • nieprzejeżdżanie przez linie i nienajeżdżanie na krawężniki, pachołki i tyczki ograniczające pas
  • zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa w wyznaczonym polu zatrzymania pojazdu.
 6. Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu
  • przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć,
  • osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga hamulec awaryjny, a następnie rusza do przodu zwalniając go.

CZĘŚĆ II - jest przeprowadzana na drogach publicznych i sprawdza umiejętności bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym.

Zadania, które kursant musi wykonać są następujące:

 1. wjazd na drogę z obiektu przydrożnego,
 2. jazda drogami dwukierunkowymi jedno - i dwujezdniowymi:
  • o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu
  • posiadającymi odcinki proste, łuki, wzniesienia, spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości,
 3. jazda drogami jednokierunkowymi,
 4. przejazd przez skrzyżowania:
  • równorzędne,
  • oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znak A7, B20,D1, itd.),
  • z sygnalizacją świetlną,
  • na których ruch odbywa się wokół wyspy,
  • dwupoziomowe
 5. przejazd przez przejścia dla pieszych,
 6. parkowanie prostopadłe lub skośne lub parkowanie pomiędzy dwoma pojazdami,
 7. zawracanie na drodze jedno jezdniowej - dwukierunkowej (zawracanie musi się odbyć przy użyciu biegu wstecznego),
 8. manewry wyprzedzania, omijania, wymijania,
 9. zmiana pasa ruchu i kierunku jazdy w lewo, w prawo oraz zawracania na skrzyżowaniu,
 10. hamowanie od prędkości co najmniej 50km/h do zatrzymania pojazdu w wyznaczonym miejscu.

Kandydat ma możliwość jednej poprawki tego samego zadania.

Minimalny czas trwania jazdy w ruchu drogowym, pod warunkiem, że egzaminowany prawidłowo wykona wszystkie zadania.

Prawo jazdy kategorii: Czas trwania
A1, A2,A,B1,B, B+E, T 25 minut
C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D+E 45 minut

Osoba egzaminowana uzyskuje wynik:

 • pozytywny, jeżeli poprawnie wykonała zadania egzaminacyjne,
 • negatywny, jeśli dwukrotnie nieprawidłowo wykonała to samo zadanie egzaminacyjne lub jeśli nie panuje nad pojazdem w wystarczającym stopniu, albo jej dalsza jazda zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Jeżeli egzamin został zdany, należy uiścić opłatę w wysokości 100,50 zł w odpowiednim Wydziale Komunikacji. Dokument stwierdzający uprawnienia do kierowania pojazdem wydaje starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się.

Dołącz do nas