Oferta

Wózki widłowe

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do samodzielnej obsługi wózków oraz do bezpiecznej wymiany butli gazowych w wózkach napędzanych gazem. Szkolenie umożliwia uczestnikom zdobycie odpowiedniego zakresu wiadomości i umiejętności niezbędnych do złożenia egzaminu kwalifikacyjnego i uzyskania uprawnień do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych.

Szkolenie realizowane jest w oparciu o programy zatwierdzone przez Urząd Dozoru Technicznego.

Plan nauczania
Temat zajęć edukacyjnych Zajęcia teoretyczne Zajęcia praktyczne
Typy stosowanych wózków jezdniowych 4 godz. -
Budowa wózków jezdniowych 8 godz. -
Czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy, w trakcie pracy i po zakończeniu pracy wózkami 15 godz. -
Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa 5 godz. -
Wiadomości z zakresu bhp 8 godz. -
Wiadomości o dozorze technicznym 4 godz. -
Praktyczna nauka jazdy i manewrowanie osprzętem wózka - 15 godz.
Przygotowanie kursanta do wykonywania czynności związanych z wymianą butli 2 godz. -
Wymiana butli wykonana przez instruktora - 0,5 godz.
Próbne wykonanie wymiany butli przez kierowcę wózka pod nadzorem instruktora - 0,5 godz.
Samodzielna wymiana butli pod nadzorem instruktora - 4 godz.
Omówienie i ocena przebiegu czynności wymiany butli wykonywanej przez kierowcę 1 godz. -
Razem 47 godz. 20 godz.
67 godz.
Wymagania dotyczące kandydatów na kurs:
  • ukończone 18 lat,
  • wykształcenie co najmniej podstawowe,
  • stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy kierowcy wózka o napędzie silnikowym potwierdzony zaświadczeniem lekarskim.

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym przeprowadzonym w Naszym Ośrodku.

Po pozytywnie zdanym egzaminie uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia i przystępuje do egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Egzamin ten jest płatny dodatkowo 185 zł.

Dołącz do nas